Περιβάλλον - Υγιεινή & Ασφάλεια
 

Η VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα, αναγνωρίζει πλήρως τις ευθύνες της για την προστασία του περιβάλλοντος και κατανοεί τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, της επιχειρηματικής πρακτικής και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ασπάζεται πλήρως τη σύγχρονη αντίληψη ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, όχι ως ενός δυνητικά ανασταλτικού παράγοντα, αλλά ως κίνητρο για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας με βασικό άξονα την καινοτομία και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Αντικειμενικός σκοπός και δέσμευση της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της σε σχέση με το περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ολόκληρου του φάσματος των δραστηριοτήτων της και στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές:

Αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που προκύπτουν ή δύναται να προκύψουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας και λαμβάνει προληπτικά μέτρα γι’ αυτές που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις και β) ότι οι πρακτικές μας προκαλούν δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον;) επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Καταγράφει συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες (άμεσες και έμμεσες) κάθε δραστηριότητας της εταιρίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, με ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αέριων εκπομπών, υγρών λυμάτων, στερεών απορριμμάτων και θορύβου.

Δεσμεύεται για ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και για συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.

Σχεδιάζει νέα, περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υιοθετεί νέες μεθόδους παραγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

Αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον.

Υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
Καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες παρακολούθησης για τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την Περιβαλλοντική Πολιτική.

Παρέχει στο ευρύ κοινό όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και δημοσιοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική, με κατάλληλα μέσα, στους εργαζομένους και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.

Παρέχει στους πελάτες κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρήσης και διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποβλήτων τους.

Αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο είναι άξιο πιστοποίησης από ανεξάρτητο οργανισμό.

Η παρούσα πολιτική της VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. για το περιβάλλον, αποτελεί την κορυφαία αρχή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατανοείται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης – αρχής γενομένης από τη Διοίκηση – και η υλοποίησή της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων και υπεύθυνων των τμημάτων.

Yπεύθυνη φροντίδα

Από το 1995, η VITEX - ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. έχει προσυπογράψει και εφαρμόζει τις αρχές του πρότυπου συστήματος Υπεύθυνη Φροντίδα (Responsible Care).

Η Yπεύθυνη Φροντίδα (RESPONSIBLE CARE) είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης του περιβάλλοντος που ξεκίνησε από τη Χημική Βιομηχανία του Καναδά το 1984 και σταδιακά εξαπλώνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας. Στην Ευρώπη η εφαρμογή του προγράμματος συντονίζεται από το CEFIC (www.cefic.be), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας στις Βρυξέλλες.

Η Υπεύθυνη Φροντίδα είναι μια δημόσια δέσμευση της Χημικής Βιομηχανίας για συνεχή βελτίωση στην υγεία, ασφάλεια καθώς επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον, η υγιεινή και η ασφάλεια αποτελούν ακέραιο μέρος της πολιτικής της Χημικής Βιομηχανίας και μάλιστα σε υψηλό βαθμό παρά την ισχύουσα πολιτική της ανταγωνιστικότητας. Η διαδικασία για συνεχή βελτίωση απαιτεί συνεργασία με τους προμηθευτές, πελάτες και μεταφορείς και συμμετοχή από ολόκληρο το προσωπικό της βιομηχανίας (www.responsiblecare.com).

Eco-label: Ένα λουλούδι για καλύτερο περιβάλλον

Tα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκήs Ένωσηs θέσπισαν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να θέσουν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον, με σκοπό να βοηθήσουν στη διάσωσή του.

Το Οικολογικό Σήμα (eco-label), που συμβολίζεται με ένα λουλούδι, είναι εθελοντικό και απονέμεται σε βιομηχανικά προϊόντα τα οποία καθ' όλο τον "κύκλο ζωής τους" έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Με το σήμα αυτό οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν εύκολα να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Η Vitex, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες της για την προστασία του περιβάλλοντος και ασπαζόμενη πλήρως τη σύγχρονη αντίληψη οικονομικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και δημιουργία οικολογικής συνείδησης, έχει λάβει Οικολογικό Σήμα για τα κυριότερα προϊόντα της.