Δημοσιεύματα
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση μετοχών με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχουςΗ «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113357952000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18ης Οκτωβρίου 2019 (μετά από αναβολή της συνεδρίασης της 15ης Οκτωβρίου 2019) ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 800.000€ με την ακύρωση 80.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10€ η κάθε μία, επιβαλλόμενη στους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αυτών, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους μετόχους προς διαφοροποίηση των επενδύσεών τους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 14.928.950€ και θα διαιρείται σε 1.492.895 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 10€ η κάθε μία.

6 Νοεμβρίου 2019