Δημοσιεύματα
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό τον διακριτικό τίτλο ΕΡΜΗΣ-VITEX»
Αρ. ΜΑΕ 6682/03/Β/86/15(09)
Αρ. ΓΕΜΗ. .: 113357952000


Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 11 και 12 του καταστατικού της εταιρείας προσκαλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. εις Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13ην μεσημβρινή εις τα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής – θέση «ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ» για να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

  1. Υποβολή εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων ως και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως από 01.01.2014 - 31.12.2014.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014.
  3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 2015.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Διάφορα Θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.


ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 08/06/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή pdf.